Skip to main content

Oprichters voetbal VenV'68

Oprichters voetbal VenV'68

Jaar/periode

1988

Beschrijving

Sportfjilden Garyp, 1988.

Moaie âlde foto fan de oprjochters (op 21 maaie 1968) fan fuotbalferiening VenV'68.
Fan links nei rjochts: Jaap Deinum, Cor de Vries, Auke de Haan, Jan Timmermans, Pieter Nijhuis en Taede Douma.