Skip to main content

Voetbal - 1952

Voetbal - 1952

Jaar/periode

1952

Beschrijving

Fuotbal, 1952.
Moaie âlde kampioensfoto fan de junioren fan "Garijp".
Dit jier bestiet fuotbalferiening VenV'68 50 jier, earder waard der dus ek al fuotballe yn Garyp.
"De Garijp-junioren, kampioen van de 3e kl. F.V.B."
De nammen binne:
Boppeste rige: Sjirk Bruining (leider), Age Dijkstra, Jaap Wijma, Bauke van der Meer, Gauke Jansma, Gerrit Kloosterman, Jouke Kloosterman.
Ûnderste rige: Tjipke Winia, Jeen Wester, Egbert van Dijk, G. Vaartjes, Gurbe Postma.

Foto komt út it argyf fan Minke Douma-Bruining, dochter fan Sjirk Bruining.