Skip to main content

Skipfeart - Klein Artis

Skipfeart - Klein Artis

Jaar/periode

Ca. 1925

Beschrijving

Skipfeart, +/- healwei jierren '20.
 
It skip "Klein Artis" leit hjir yn de Skipfeart. Op dit skip wienen allegear bisten te besjen, in soarte fan farrende bistetún.
Links is de direkteurswenning te sjen wêr't yn dy tiid Hette A. Jellema wenne, no wenje Johan Timmermans en syn frou Elly Timmermans-Hoekstra hjir noch mei harren gesin.
Rjochts is de molkfabryk te sjen, hjoed de dei is de fabryk omtovere ta in soarchkompleks mei apparteminten en romte foar ûnder oaren de dokter, in kapster en berneopfang.